Lechol Echad Yesh in Shlomi Shabat

Songtexte Lechol Echad Yesh in Shlomi Shabat

Lechol Echad Yesh
Lechol Echad Yesh

Lechol echad yesh t'achat shelo,
shetis'gor ito ma'agal,
Lechol achat yesh t'echad shela,
sheyavo veyipol bagoral,
Kemo beged laguf,
kmo avir linshima,
Uvetoch hatefuf
hem motz'im nechama.

Ve'at haneshama hametuka sheli,
hayechida shemadlika oti.
Ve'itach ani kol ha'olam,
ve'itach ani kol hayekum.
Bil'adayich ani chatzi ben adam,
bil'adayich ani be'etzem klum.

Lechol echad yesh t'achalom shelo,
shenidmeh vehineh hu karev.
Lechol achat yesh t'achalom shela,
sheyavo veyas'ir et halev.
Kemo mayim latzameh,
velaye'ush - hatikva.
Uveyam shel krirut
yesh lahem ahava.

Ve'at haneshama??..

falsches video?