Wareni niten no tsurugi ari
Ítten fuhen no sadame ari
Yukumo matayoshi hikumo yoshi
Sei aru kagiri shiren´ni taete
Sorekaramo A~
Sorekaramo Musashiwa ikiru

Aino akashini hanawa saku
Nasakewo kakeruwa yasukeredo
Himete ichizuno ken´no mai
Uiten pen´no nagareno nakani
Sorekaramo A~
Sorekaramo Musashiwa ikiru

Michiwo kiwamuwa mugen nari
Itareba kenzen kore hitotsu
Kono mi daichini kaerutomo
Gorin ni takusu inochiwa kiezu
Sorekaramo A~
Sorekaramo Musashiwa ikiru

Falsche Video?